Privacy policy

Partena Professional besteedt al jaren alle nodige aandacht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dat gebeurt in het kader van de wet van 8 december 1992 en sinds 25/05/2018 in het kader van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016, beter bekend als GDPR.

Welke principes leven we na?

We zorgen er altijd voor dat de gevraagde en/of meegedeelde persoonsgegevens toereikend, juist (en, indien nodig, geactualiseerd), ter zake dienend en niet bovenmatig zijn ten opzichte van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. We waarborgen ook transparantie, naleving van wettelijke bepalingen, vertrouwelijkheid, een passend niveau van beveiliging en bovenal respect voor uw rechten.

Voor wie is deze privacyverklaring bestemd?

Onze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens door Partena Professional en zijn verschillende entiteiten:

Ze is van toepassing op alle klanten, prospecten, bezoekers van onze portals en websites, maar ook op wie ons ter plaatse bezoekt. Graag verwijzen wij ook naar de website van Unie Sociale Secretariaten waar u meer info vindt over de GDPR richtlijnen voor de sociale secretariaten.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De entiteiten van de groep Partena Professional zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die zij uitvoeren. Er zijn wel twee uitzonderingen:

In beide gevallen wordt de verwerking uitgevoerd als verwerker en valt ze onder een verwerkingsovereenkomst die garandeert dat de gegevens alleen worden verzameld en verwerkt volgens de instructies van de klant.

Welke persoonsgegevens verwerkt Partena Professional?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijke persoon en aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. Ze zijn eigendom van die persoon.

De verwerkte gegevens zijn gegroepeerd in verschillende categorieën:

Identificatiegegevens: waarmee u geïdentificeerd kan worden zoals uw naam, voornaam, uw gebruikersnaam of -nummer, …

Financiële gegevens: vereist in het kader van bepaalde betalende diensten of waardoor aan u de bedragen kunnen worden betaald die u verschuldigd zijn zoals bankrekening, openstaande saldi, …

Contactgegevens: waardoor we met u kunnen communiceren zoals uw telefoonnummer, uw adres, uw e-mailadres,…

Gezinsgegevens: vereist voor bijvoorbeeld de berekening van de gezinsbijslagen of voor de correcte toepassing van de bedrijfsvoorheffing, zoals het aantal personen ten laste, de gezinssamenstelling, …

Login gegevens: informatie verzameld bij het gebruik van webservices en applicaties voor het beveiligen van deze online tools of voor uw gebruikerservaring zoals gebruikersnaam, IP-adres, taalvoorkeur, …

Gegevens die u verstrekt via een online formulier: zoals wanneer u zich registreert voor een opleiding, een evenement of om een nieuwsbrief te ontvangen.

Al deze gegevens worden ons rechtstreeks door u of door uw werkgever meegedeeld, met name wanneer wij als verwerker optreden.

Op welke wettelijke basis worden uw persoonsgegevens verwerkt?

We baseren ons voor de verwerking van uw gegevens op de volgende rechtsgrondslagen:

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden zo lang bewaard:

Deze bewaartermijnen zullen dus variëren naar gelang van de aard van de verleende dienst.

Worden uw gegevens doorgegeven aan derden?

We kunnen genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens door te geven:

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Wij passen de Europese regelgeving toe met betrekking tot de internationale doorgifte van persoonsgegevens.

Wat doet Partena Professional om uw gegevens te beschermen?

Partena past dagelijks een reeks maatregelen toe om de bescherming van persoonsgegevens te verzekeren, zoals:

Intern: het wijzigen van de rechten en toegang is alleen mogelijk met toestemming van de verantwoordelijken en met inachtneming van de relevante procedures.
Extern: klanten hebben alleen toegang tot hun eigen gegevens.

Wat zijn uw rechten en wat moet u doen om ze uit te oefenen?

Recht van inzage

U hebt recht om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij over u hebben.

Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een brief naar Partena Professional – DPO Office, Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel of mailt u naar privacy@partena.be

We bezorgen u de gevraagde informatie binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens 2 maanden worden verlengd. We brengen u dan binnen een maand na ontvangst van het verzoek van deze verlenging op de hoogte.

Bij repetitieve verzoeken behouden we ons het recht voor op basis van hun administratieve kosten een redelijke vergoeding aan te rekenen.

NB: Als u een personeelslid bent van een werkgever die klant is bij Partena Sociaal Secretariaat of Partena Business Solutions moet u zich tot uw werkgever richten om uw rechten uit te oefenen.

Recht op rectificatie

Als u vaststelt dat uw persoonsgegevens:

dan hebt u het recht om ze te laten rectificeren of aanvullen.

Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een brief naar Partena Professional – DPO Office, Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel of mailt u naar privacy@partena.be

Vermeld duidelijk welke gegevens gewijzigd of aangevuld moeten worden.

Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

U hebt het recht om wissing van uw persoonsgegevens te vragen.

Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een brief naar Partena Professional – DPO
Office, Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel of mailt u naar privacy@partena.be
Vermeld duidelijk de reden van uw verzoek.
Dit recht op gegevenswissing heeft geen absolute gelding en is niet van toepassing
wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of
contractuele verplichting.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen in volgende gevallen:

Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een brief naar Partena Professional – DPO Office, Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel of mailt u naar privacy@partena.be

Vermeld duidelijk de reden van uw verzoek.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht uw persoonsgegevens, die door Partena Professional zijn verwerkt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Dit heeft alleen betrekking op gegevens waarvan de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst en op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een brief naar Partena Professional – DPO Office, Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel of mailt u naar privacy@partena.be

Vermeld duidelijk de reden van uw verzoek.

Het recht op gegevenswissing blijft in elk geval steeds mogelijk.

Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, maar alleen als die verwerking haar rechtsgrondslag vindt in het gerechtvaardigd belang van de werkgever. Er is geen recht van bezwaar voor gegevens verwerkt krachtens een overeenkomst of wettelijke verplichtingen.

Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een brief naar Partena Professional – DPO Office, Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel of mailt u naar privacy@partena.be

Vermeld duidelijk de reden van uw verzoek.

Recht om klacht in te dienen

U hebt steeds het recht een klacht in de dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Partena Professional een inbreuk maakt op de GDPR. De Toezichthoudende autoriteit is de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Beschikt Partena Professional over een Data Protection Officer?

Ja, hiermee kan per mail contact worden op privacy@partena.be of per brief gericht aan Partena Professional – DPO, Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel.

Partena Professional waarborgt niet dat de privacybepalingen op de websites waarnaar op deze site een link is geplaatst, op gelijkwaardige wijze worden nageleefd.