Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

BrightStaffing: BrightStaffing BV, Bruggesteenweg 311 bus 2.2, 8830 Hooglede, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0657.909.329.

Demo: demoversie van het Platform die de (potentiële) Opdrachtgever gedurende een periode van veertien (14) kalenderdagen kan gebruiken, alvorens een Overeenkomst met BrightStaffing te sluiten.

Gebruiker: elke gebruiker van het Platform.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle (geregistreerde en niet geregistreerde) handelsbenamingen, handelsmerken, domeinnamen, auteursrechten, logo’s, ontwerprechten, databankrechten, handelsgeheimen, patenten, uitvindingen, werken, modellen, ontwerpen, processen/methodes, technologieën, systemen, knowhow-rechten, bron en source codes, evenals alle ontwerpen, programmatuur, documenten en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van het Platform en de Opdracht of daaruit voortvloeien, en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten.

Opdracht: beschrijving van de diensten en goederen, waaronder maar niet beperkt tot de set-up van en toegang tot het Platform en een Software as a Service (“SaaS”) abonnement en eventuele bijkomende modules, die de Opdrachtgever wenst te ontvangen en de overeenkomstige prijs, zoals omschreven in de offerte die de Opdrachtgever ontvangt.

Opdrachtgever: de partij die de Opdracht geeft aan BrightStaffing.

Overeenkomst: (i) de Opdracht geplaatst door de Opdrachtgever en aanvaard door BrightStaffing, en (ii) deze Algemene Voorwaarden.

Partijen: gezamenlijke aanduiding van de Opdrachtgever en BrightStaffing, elk individueel een Partij.

Platform: het digitaal platform van BrightStaffing dat beschikbaar gesteld wordt op de servers van BrightStaffing.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 BrightStaffing behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en het gebruik van de Demo.

2.3 De Algemene Voorwaarden werden voorafgaand ter kennis gebracht aan de Opdrachtgever, die ze heeft aanvaard. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door BrightStaffing uitdrukkelijk van de hand gewezen, ongeacht het tijdstip waarop deze werden gecommuniceerd.

2.4 Indien er een discrepantie of dubbelzinnigheid bestaat tussen de inhoud van de Opdracht en van de Algemene Voorwaarden, dan primeert de inhoud van de Opdracht.

2.5 Indien één van de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of ongeldig zou zijn, zal enkel het deel van dit artikel dat nietig of ongeldig is, geschrapt worden. Het overige deel van dit artikel en de overige artikels blijven van kracht. Het nietige of ongeldige deel zal vervangen worden door een bepaling met een gelijkaardig economisch nut, tenzij de nietigheid van deze bepaling elk nut aan de uitvoering van de Opdracht ontneemt.

Artikel 3 Demo

Na registratie hiertoe zal iedere potentiële Opdrachtgever de mogelijkheid krijgen om de Demo gratis te gebruiken gedurende een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de registratie. Na deze termijn zal de Demo niet langer gebruikt kunnen worden.

Artikel 4 Offertes – Opdracht – Overeenkomst

4.1 Alle offertes betreffende een Opdracht zijn niet-bindend zonder de aanvaarding van BrightStaffing.

4.2 Een Opdracht wordt aanvaard en de Overeenkomst treedt in werking (i) na een schriftelijke bevestiging door BrightStaffing van de door de Opdrachtgever ondertekende Opdracht, of (ii) op het ogenblik dat BrightStaffing de uitvoering van de Opdracht aanvat.

4.3 De Overeenkomst bevat het volledig akkoord tussen de Partijen en vervangt alle voorgaande communicatie hieromtrent en/of een mondeling of schriftelijk voorstel voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst.

4.4 De Opdracht kan enkel worden gewijzigd mits schriftelijk akkoord van de Partijen.

Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle gegevens, bescheiden, instructies en codes, welke BrightStaffing verzoekt en nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in een door de BrightStaffing gewenste vorm en wijze ter beschikking worden gesteld.

5.2 BrightStaffing is niet aansprakelijk voor enige vertraging en/of meerkosten te wijten aan aan onvolledige en/of laattijdige ter beschikkingstelling van gegevens, bescheiden, instructies en/of codes door de Opdrachtgever.

5.3 Opdrachtgever moet zijn medewerking te goeder trouw verlenen en onder andere personeel met een passend niveau van kennis en ervaring ter beschikking stellen, teneinde de vragen van BrightStaffing op adequate wijze te beantwoorden en het project behoorlijk te beheren.

5.4 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat BrightStaffing onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte en tijdige uitvoering van de Opdracht of die dergelijke uitvoering in het gedrang zou kunnen brengen.

5.5 Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan BrightStaffing ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, instructies en codes, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

5.6 De extra kosten te wijten aan inbreuken van de Opdrachtgever op dit artikel 5, waaronder kosten naar aanleiding van vertraging in de uitvoering van de Opdracht, zijn integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de Opdracht

6.1 Alle werkzaamheden die door BrightStaffing worden verricht, worden uitgevoerd naar redelijk inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en gebruikmakend van up-to-date technologie en know-how ter beschikking. BrightStaffing gaat ter zake een middelenverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis.

6.2 BrightStaffing behoudt zich het recht voor om tijdens de uitvoering van de Opdracht te werken met haar aangestelden of met zelfstandige consultants, hierna gezamenlijk genoemd de “Medewerkers”.

6.3 BrightStaffing bepaalt de wijze waarop en door welke Medewerkers de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de Opdrachtgever kenbaar gemaakte en redelijke eisen zoveel mogelijk in acht.

6.4 BrightStaffing kan in samenspraak met de Opdrachtgever bijkomende werkzaamheden verrichten en deze aan de Opdrachtgever aanrekenen.

6.5 Indien de Opdrachtgever derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de Opdracht, zal hij daartoe slechts overgaan na overleg met en mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van BrightStaffing. BrightStaffing behoudt zich het recht voor in dat geval de planning en prijs te herzien.

Artikel 7 Leveringstermijn

7.1 Alle door BrightStaffing opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd.

7.2 BrightStaffing is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van een leveringstermijn, noch voor enige (directe of indirecte) kosten, schade of verlies hieruit voortvloeiend. Vertragingen in de levering en eventuele hieruit voortvloeiende bijkomende kosten laten de Opdrachtgever niet toe de Overeenkomst te beëindigen, de levering te weigeren of de betaling van de onderliggende facturen op te schorten.

Artikel 8 Wijziging van de Opdracht

8.1 In geval de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de Overeenkomst een wijziging in de Opdracht wil doorvoeren, dient dit schriftelijk te worden gemeld aan BrightStaffing. BrightStaffing behoudt zich het recht voor in dit geval de uitvoeringsplanning en de prijs aan te passen.

8.2 Bij het ontvangen van de verzoeken of nieuwe behoeften van de Opdrachtgever zal BrightStaffing deze analyseren en, indien blijkt, naar inzicht van BrightStaffing, dat zij een wijziging van de Opdracht vergen, zal BrightStaffing binnen een redelijke termijn een offerte maken van aangepaste Opdracht met aanduiding van de wijzigingen, waaronder maar niet beperkt tot de uitvoeringsplanning en prijzen.

8.3 Opdrachtgever zal vermoed worden deze aangepaste Opdracht te hebben goedgekeurd na het verstrijken van drie (3) werkdagen na het overmaken van de offerte, met als gevolg dat de Opdracht – zoals gewijzigd – verder uitgevoerd zal worden tegen de aangepaste voorwaarden, o.a. qua planning en prijzen.

8.4 BrightStaffing blijft ook vrij om, na analyse van de gevraagde wijzigingen, aan te geven dat deze niet kunnen uitgevoerd worden; de Partijen zullen dan de Opdracht, zoals aanvankelijk overeengekomen, verder uitvoeren, en zullen desgevallend onderhandelen om de gevraagde wijzigingen binnen het kader van een andere opdracht te laten uitvoeren.

Artikel 9 Prijzen – Facturatie – Betalingsvoorwaarden

9.1 De prijs die door de Opdrachtgever aan BrightStaffing moet worden betaald, staat vermeld in de Opdracht en de eventuele bijkomende offertes in geval van wijziging van de Opdracht zoals uiteengezet in artikel 8. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en alle eventuele andere taksen die van toepassing zijn op het tijdstip van de betaling, die de Opdrachtgever zal moeten betalen.

9.2 BrightStaffing behoudt zich het recht voor om bijkomende kosten aan te rekenen per Gebruiker bovenop het aantal Gebruikers initieel voorzien in de Opdracht.

9.3 BrightStaffing behoudt zich het recht voor om gedurende de duur van de Opdracht, na het eerste jaar en na elk jaar volgend op de ingangsdatum van de Opdracht de prijs verhogen. De prijs wordt geïndexeerd in functie van de evolutie van de officiële index van de consumptieprijzen van december van het voorafgaande jaar vergeleken met de index van de december van het jaar dat daaraan voorafgaat.

9.4 BrightStaffing behoudt zich het recht voor een verplaatsingsvergoeding van 0,40 EUR/km aan te rekenen.

9.5 Tenzij anders overeengekomen, gaat de Opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord met elektronische facturatie door BrightStaffing.

9.6 Facturen zijn contant betaalbaar op het op de factuur vermelde rekeningnummer. De betaling van een factuur kan niet worden opgeschort wegens een vertraging in de uitvoering van de Opdracht, een beweerdelijk ondeugdelijke of onvolledige levering, noch om enige andere reden.

9.7 Indien de factuur op de vervaldatum niet is betaald, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met (i) een intrest van 1% per maand vanaf de vervaldatum tot de algehele betaling van het factuurbedrag, en (ii) een forfaitaire schadeloosstelling van 10% van het facturatiebedrag, met een minimum van 125 EUR, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor BrightStaffing om de effectief geleden schade in te vorderen.

9.8 Indien één factuur op de vervaldatum niet is betaald, zullen alle openstaande en toekomstige bedragen onmiddellijk opeisbaar worden. In dit geval behoudt BrightStaffing zich het recht voor om eventuele eerder toegestane kortingen te herroepen en haar dienstverlening en werkzaamheden op te schorten tot alle achterstallen zijn aangezuiverd, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de Opdrachtgever.

9.9 Opdrachtgever zal alle kosten vergoeden die BrightStaffing maakt in het kader van de invordering van onbetaalde en opeisbare facturen, waaronder maar niet beperkt tot juridische- en advocatenkosten.

9.10 Royalty’s, licenties, kosten voor registratie van DNS en alle aankopen in hoofde van de Opdracht, met een individuele verkoopwaarde van minder dan 250 EUR worden bijkomend aan de Opdrachtgever gefactureerd.

9.11 Elk protest op enige facturatie moet binnen acht (8) werkdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan BrightStaffing worden meegedeeld. Bij gebreke aan tijdig protest wordt de factuur, de geleverde diensten en de goederen waarop de factuur betrekking heeft geacht integraal aanvaard te zijn.

Artikel 10 Duur – Einde van de Overeenkomst

10.1 Tenzij anders overeengekomen is de Overeenkomst van onbepaalde duur. Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde per aangetekende brief opzeggen mits het respecteren van een opzegtermijn van twee (2) maanden, die aanvang neemt drie (3) werkdagen na verzending van de aangetekende brief.

10.2 In geval de Opdrachtgever de Overeenkomst van onbepaalde duur opzegt overeenkomstig Artikel 10.1 vooraleer de Opdracht volledig werd uitgevoerd, heeft BrightStaffing recht op: i) Volledige betaling door de Opdrachtgever van de afgesproken prijs voor de set-up van het Platform, indien deze op dat moment nog niet volledig voldaan is; en ii) Betaling door de Opdrachtgever van twee (2) maanden van de vergoeding voor het SaaS-abonnement en enige bijkomende modules, ongeacht of de Opdrachtgever tijdens de opzegtermijn zoals hierboven al dan niet verder gebruik maakt van het Platform.

10.3 Indien de Opdracht een specifieke duur vermeldt, dan is de Overeenkomst van bepaalde duur, en niet voortijdig opzegbaar. Artikelen 10.1 en 10.2 zijn in dat geval niet van toepassing.

10.4 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst van bepaalde duur toch voortijdig zou beëindigen, blijft het volledig overeengekomen contractbedrag zoals gespecifieerd in de Opdracht voor de resterende termijn onverminderd verschuldigd en wordt dit onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de mogelijkheid van BrightStaffing om desgevallend een bijkomende schadevergoeding te vorderen.

10.5 In geval van voortijdige beëindiging van de Overeenkomst, zal BrightStaffing er niet toe gehouden zijn om enige schadevergoeding of compensatie aan de Opdrachtgever te betalen en zij zal er nooit toe gehouden zijn reeds door de
Opdrachtgever betaalde bedragen terug te betalen.

10.6 Er mag door iedere Partij eenzijdig en met onmiddellijke ingang een einde gesteld worden aan de Overeenkomst per aangetekend schrijven zonder voorafgaande aanmaning en met voorbehoud van het recht op schadevergoeding, indien de andere Partij insolvabel is, failliet is verklaard of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, of de andere Partij om enige andere reden haar activiteiten staakt.

10.7 BrightStaffing mag de Overeenkomst eveneens eenzijdig en met onmiddellijke ingang beëindigen per aangetekend schrijven zonder voorafgaande aanmaning en met voorbehoud van het recht op schadevergoeding, indien de Opdrachtgever haar betalingsverbintenissen opgenomen in artikel 9 niet nakomt.

10.8 Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat de Opdrachtgever niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen voortvloeiend uit de Overeenkomst te voldoen.

10.9 Behalve in de situaties voorzien in Artikelen 10.6 en 10.7, zal BrightStaffing bij beëindiging van de Overeenkomst gedurende een periode van drie (3) maanden na beëindiging haar medewerking verlenen voor de overdracht van de reeds geleverde werkzaamheden aan derden. Voor zover deze overdracht voor BrightStaffing extra kosten met zich meebrengt, is de Opdrachtgever gehouden deze terug te betalen.

10.10 Bij beëindiging van de Opdracht dient elke Partij alle in haar bezit zijnde goederen, zaken, documenten en elektronische dragers die in eigendom toebehoren aan de andere Partij onverwijld aan die andere Partij te overhandigen

Artikel 11 Communicatie

11.1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen de Opdrachtgever en BrightStaffing rechtsgeldig door middel van e-mail met elkaar communiceren.

11.2 Partijen erkennen uitdrukkelijk dat elektronische dragers en e-mails dezelfde bewijswaarde als gehandgetekende documenten zullen hebben.

11.3 Partijen erkennen dat het gebruik van elektronische dragers risico’s met zich kunnen meebrengen waaronder, maar niet beperkt tot vervorming, vertraging of virussen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen elkaar niet aansprakelijk te houden voor eventuele schade die kan voortvloeien uit het gebruik van elektronische dragers en e-mails. Partijen verbinden zich er in ieder geval toe om alle redelijke inspanningen te leveren om dergelijke schade te voorkomen.

Artikel 12 Gebruik van het Platform

12.1 Opdrachtgever erkent dat zij het Platform enkel voor interne bedrijfsdoeleinden mag gebruiken en verklaart uitdrukkelijk dat het gebruik en dat van haar aangestelden of werknemers in overeenstemming zal zijn met alle vigerende wetgeving.

12.2 Opdrachtgever zal alle noodzakelijke stappen ondernemen om te vermijden dat virussen of andere schadelijke software het Platform kunnen beschadigen.

12.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan: i) het Platform te gebruiken of te kopiëren anders dan voor de bedrijfsdoeleinden van de Opdrachtgever; ii) het Platform, daaronder begrepen de aangeboden server en opslagcapaciteit, aan te wenden voor het plegen van inbreuken of het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van BrightStaffing of derden; iii) het Platform te decompileren, te onderwerpen aan reverse-engineering of te proberen een broncode, onderliggende ideeën, onderliggende gebruikersinterfacetechnieken of algoritmen af te leiden, te reconstrueren, te identificeren of te ontdekken, op welke wijze dan ook, of openbaar te maken, behalve voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving; iv) het Platform te bezwaren met een pand- of zekerheidsrecht; v) enige handeling te stellen die ertoe zou kunnen leiden dat de broncode van het Platform in het publieke domein zou terechtkomen; vi) het Platform te gebruiken op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan onder de Overeenkomst of op een wijze die onwettig of schadelijk is, of een onwettig of schadelijk doel of activiteit beoogt; en vii) technische of andere beschermende maatregelen zoals voorzien door het Platform te omzeilen.

12.4 Opdrachtgever verzekert te allen tijde dat geen strafbare of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, metatags, hyperlinks, deeplinks te gebruiken in combinatie met het Platform of eventuele andere diensten die door BrightStaffing of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door BrightStaffing in het kader van de uitvoering van de Opdracht.

12.5 Het gebruik door de Opdrachtgever van illegale software of software waarvan de licentiebepalingen niet worden gerespecteerd, door de Opdrachtgever in combinatie met het Platform is verboden. Spamming is op alle door BrightStaffing ter beschikking gestelde apparatuur en systemen verboden. Opdrachtgever verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van BrightStaffing alsook aan elk redelijk verzoek van derden tot verwijdering, ontoegankelijk maken of aanpassing van de inhoud. De Opdrachtgever doet afstand van ieder recht om enige schadevergoeding te vorderen die met dergelijke verwijdering gepaard gaat. Zo laat BrightStaffing onder meer geen pornografisch materiaal toe, evenmin als sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde, de goede zeden of de regelgeving betreffende de marktpraktijken, dan wel welke enige andere onrechtmatige praktijk uitmaken. Evenmin mogen van op de servers activiteiten worden uitgevoerd welke een inbreuk plegen op beschermde werken of op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of welke strafbaar zijn gesteld door de wet.

12.6 Opdrachtgever verbindt er zich toe om BrightStaffing onverwijld in kennis te stellen over elk feitelijk, dreigend of vermoedelijk oneigen gebruik van het Platform.

Artikel 13 Beperking van aansprakelijkheid

13.1 In geen geval is BrightStaffing aansprakelijk voor enige indirecte- of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot commerciële of financiële verliezen (waaronder maar niet beperkt tot winst- of omzetderving), verlies van data, verlies van of schade aan apparatuur, verlies van goodwill, reputatieschade, noch is BrightStaffing aansprakelijk voor verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de Opdrachtgever, gebreken die (on)rechtstreeks door een handeling van de Opdrachtgever werd veroorzaakt, schade veroorzaakt door het oneigenlijk gebruik van de diensten, producten en software die uit de Opdracht voortvloeien of tekortkomingen in producten en diensten van derden.

13.2 Onverminderd de toepassing van artikel 13.1, zal de totale aansprakelijkheid van BrightStaffing niet meer bedragen dan de totale prijs van de de Opdracht. In ieder geval zal Brightstaffing nooit aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan het bedrag dat wordt uitgekeerd ingevolge de door haar onderschreven polis van haar aansprakelijkheidsverzekering.

13.3 Opdrachtgever is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het Platform en dient daarbij rekening te houden met de specificaties, documentatie en instructies van BrightStaffing en de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake.

13.4 Opdrachtgever zal BrightStaffing vrijwaren voor en tegen alle vorderingen die zouden kunnen ontstaan uit het bestaan, de uitvoering, de niet-naleving van de Overeenkomst en die veroorzaakt zouden worden door zijn eigen nalatigheid of fout van een van zijn Gebruikers.

13.5 Enkel de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle transacties die op het Platform worden uitgevoerd, zoals betalingen, berichtgevingen, enz. Opdrachtgever verbindt er zich toe BrightStaffing zonder voorbehoud te vrijwaren voor elke vordering die door derden zou worden ingesteld met betrekking tot deze transacties. BrightStaffing treedt niet in de relatie tussen de Opdrachtgever en zijn cliënteel, en blijft te allen tijde derde partij.

13.6 BrightStaffing is niet aansprakelijk voor het niet tijdig hernieuwen van een licentieovereenkomst bij een derde leverancier, betaling van royalty’s en dergelijke meer, noch voor de gevolgen die hieruit voortkomen, zelfs al is de initiële licentieovereenkomst door toedoen van BrightStaffing in het kader van de Opdracht geleverd. Opdrachtgever ontvangt bij bestelling een kopie van de licentievoorwaarden en dient zelf op de hernieuwing toe te zien.

Artikel 14 Garantie

14.1 BrightStaffing biedt een beperkte garantie tegen verborgen gebreken, met name gebreken die niet zichtbaar waren of niet redelijkerwijs konden worden geïdentificeerd bij toegang tot het Platform en/of oplevering van de modules in het kader van de Opdracht en die zich voordoen binnen een termijn van acht (8) weken daarop volgend.

14.2 BrightStaffing garandeert naar best vermogen dat het Platform: (i) ononderbroken zal werken, behoudens onderbrekingen die te wijten zijn aan omstandigheden buiten haar wil of voorafgaand gemelde en voorziene onderbrekeningen, (ii) virusvrij zal zijn, behoudens in geval van een cyberaanval of enige andere onwettige toetreding tot het Platform door een derde.

14.3 Een aanspraak op basis van de geboden garantie zal enkel door BrightStaffing worden onderzocht indien de Opdrachtgever haar verzoek hiertoe via aangetekende brief kenbaar maakt. Dergelijke kennisgeving is enkel geldig indien: i) de Opdrachtgever BrightStaffing onmiddellijk na ontdekking van de vermeende tekortkoming op de hoogte heeft gebracht; ii) de Opdrachtgever de vermeende tekortkoming(en) voldoende omschrijft; iii) de Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken; de Opdrachtgever zal op verzoek van BrightStaffing aanvullende informatie en documentatie verstrekken tijdens het onderzoek van de klacht; en iv) de kennisgeving is verzonden conform de bepalingen van artikel 25.

14.4 Bij gebreke aan tijdige en geldige aanspraak op de garantie zal de Opdrachtgever worden geacht de Opdracht onherroepelijk te hebben aanvaard.

14.5 Indien er daadwerkelijk een verborgen gebrek blijkt te zijn, zal BrightStaffing zich redelijkerwijs inspannen om de tekortkomingen te herstellen voor zover de functionaliteit deel uitmaakt van de Opdracht. Dit is de enige vorm van genoegdoening waartoe BrightStaffing zich verbindt.

14.6 Op verkochte programma codes en software van derden, zijn enkel de garantievoorwaarden van de fabrikant/uitgever van toepassing. BrightStaffing is hiervoor niet verantwoordelijk en formuleert geen enkele garantie met betrekking tot diensten of materialen van derde partijen.

Artikel 15 Vrijwaring

15.1 Onverminderd artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden, zal de Opdrachtgever BrightStaffing vrijwaren en schadeloos stellen voor elke aansprakelijkheid, schade, boete, vordering, vonnis, procedure, en kosten en uitgaven van welke aard dan ook, met inbegrip van alle redelijke juridische kosten, ingevolge het bestaan, de uitvoering, de niet-naleving en beëindiging van de Overeenkomst en die: i) zijn veroorzaakt door de eigen nalatigheid, fout, wettelijke of strafbare inbreuk van de Opdrachtgever en/of een van zijn Gebruikers; en ii) worden ingesteld door een derde partij, waaronder maar niet beperkt tot elke vordering van derden die haar grondslag vindt in: a) foutieve, onjuiste of verouderde informatie die door Opdrachtgever aan BrightStaffing bezorgd werd; b) de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst, die door de Opdrachtgever aan BrightStaffing verstrekt en die BrightStaffing derhalve rechtmatig heeft verkregen; of c) de registratie van een domeinnaam.

Artikel 16 Overmacht

16.1 BrightStaffing of Opdrachtgever bevinden zich in een situatie van overmacht indien een van hen zich in een tijdelijke of definitieve onmogelijkheid bevindt om de aangegane verbintenissen onder de Overeenkomst na te komen omwille van een vreemde oorzaak die niet toe te rekenen is aan diezelfde Partij en die niet voorzienbaar was bij het aangaan van de Overeenkomst.

16.2 Voorbeelden van overmacht (niet-limitatief) zijn stakingen, brand, oorlogen, militaire operaties, acties of omissies van de overheid, natuurrampen, nationale en lokale noodgevallen, epidemieën, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of het op enig moment niet beschikbaar zijn van het Platform, netwerkaanvallen, storingen van netwerken, niet of niet-tijdige levering vanwege toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en de verminderde of niet-functionaliteit van netwerken, systemen en uitrusting van derde partijen.

16.3 Onder overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever wordt in ieder geval niet verstaan een tekort aan personeel, stakingen, of financiële problemen van de Opdrachtgever. Overmacht kan nooit ingeroepen worden met betrekking tot
betalingsverbintenissen.

16.4 De Partij die zich op overmacht beroept, zal de andere Partij zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de situatie van overmacht. In geval van tijdelijke overmacht is de Partij die zich op overmacht beroept, gerechtigd om de termijn van uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of te verlengen zolang de situatie van overmacht duurt. De Partij die zich op overmacht beroep zal haar contractspartij zo spoedig mogelijk informeren (i) indien een einde komt aan de situatie van overmacht en de verbintenissen onder de Overeenkomst hervat kunnen worden, of (ii) indien de tijdelijke overmacht definitief werd, met als gevolg de beëindiging van de Overeenkomst. Er kan sprake zijn van definitieve overmacht indien de situatie van overmacht langer dan twee (2) maanden duurt. Zowel in geval van tijdelijke overmacht gedurende de opgeschorte periode, als in geval van beëindiging omwille van definitieve overmacht, zal de Partij die zich op overmacht beroept geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn.

Artikel 17 Vertrouwelijke informatie

17.1 Partijen beschouwen alle niet-publieke informatie die zij van de andere Partij ontvangen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst als zijnde vertrouwelijk; deze informatie mag slechts worden gebruikt binnen het kader en voor de noden van de Overeenkomst en deze vertrouwelijke informatie en materialen mogen slechts worden vrijgegeven aan personen die binnen het kader van de Overeenkomst hierover dienen te beschikken of uit hoofde van een wettelijke verplichting tot openbaarmaking. Beide Partijen stellen alles in het werk om deze vertrouwelijkheid te respecteren en ervoor te zorgen dat deze vertrouwelijkheidsverplichting gerespecteerd wordt door medewerkers en derden.

17.2 Alle vertrouwelijke informatie en materialen die aan een van beide Partijen beschikbaar worden gesteld binnen het kader van de Overeenkomst, zijn en blijven de unieke en exclusieve eigendom van de respectieve Partij die ze vrijgegeven heeft, en worden na het beëindigen van de Overeenkomst, of zodra zij niet langer noodzakelijk zijn, terugbezorgd aan de eigenaar of, voor zover tussen de Partijen overeengekomen, vernietigd.

17.3 Geen van beide Partijen zal de vertrouwelijke informatie en materialen reproduceren of distribueren, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, mondeling of geschreven, zonder de geschreven en voorafgaande goedkeuring van de andere Partij, tenzij dit dient te gebeuren ter uitvoering van de Overeenkomst.

17.4 Deze bepaling overleeft de beëindiging van de Overeenkomst welke daar de oorzaak ook van zou zijn, en dient door de Partijen nageleefd te worden.

Artikel 18 Gegevensbescherming

18.1 Voor de verwerking van persoonsgegevens leeft BrightStaffing de relevante toepasselijke wetgeving na. BrightStaffing zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens en elkeen die noodzakelijkerwijze toegang heeft tot deze gegevens inlichten omtrent het vertrouwelijke karakter ervan.

18.2 BrightStaffing beschouwt de persoonsgegevens die haar in het kader van de Opdracht door de Opdrachtgever worden verstrekt als zijnde rechtmatig verkregen en beheerd door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever waarborgt hem tegen alle eventuele aanspraken van derden en betrokken personen ter zake.

18.3 BrightStaffing behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om data die geacht wordt in strijd te zijn met (i) de bepalingen van de Overeenkomst of anderszins ongepast te zijn, (ii) eventuele rechten van derden, of (iii) eventuele toepasselijke wet- of regelgeving, te verwijderen.

Artikel 19 Intellectuele Eigendomsrechten

19.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten berusten uitsluitend bij BrightStaffing of diens leveranciers. De Overeenkomst strekt niet tot enige overdracht of licentie van de Intellectuele Eigendomsrechten.

19.2 De Opdrachtgever krijgt een persoonlijk niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht, beperkt tot het gebruik voor eigen interne doeleinden van het Platform zoals gespecifieerd in de Opdracht en gedurende de duur van de Overeenkomst, en dit op voorwaarde van het naleven van de betalingsverplichtingen zoals voorzien in artikel 9. De Opdrachtgever verbindt er zich toe om BrightStaffing onverwijld in kennis te stellen over elke feitelijke,
dreigende of vermoede inbreuk op haar Intellectuele Eigendomsrechten waarvan de Opdrachtgever kennis heeft.

19.3 Opdrachtgever krijgt, indien expliciet overeengekomen in de Overeenkomst, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht, beperkt tot het gebruik voor eigen interne doeleinden van welbepaalde producten voor de overeengekomen Opdracht, en dit op voorwaarde van het naleven van de betalingsverplichtingen zoals voorzien in artikel 9.

19.4 Opdrachtgever zal niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BrightStaffing, de producten en resultaten van de Opdracht op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde ter beschikking stellen.

19.5 Opdrachtgever geeft BrightStaffing uitdrukkelijke toelating om te verwijzen naar de naam, logo, handelsnaam of handelsmerken van de Opdrachtgever, evenals de verrichtte werkzaamheden onder de Overeenkomst, zowel voor interne doeleinden als in het kader van commerciële doeleinden zoals promoties, reclame,

Artikel 20 Overdracht en onderaanneming

20.1 BrightStaffing is gerechtigd om (i) haar rechten die voortvloeien uit en de uitvoering van de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen of (ii) tijdens de uitvoering van de Opdracht enig deel ervan uit te besteden aan derde onderaannemers als zij dat nodig of wenselijk acht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

20.2 Indien BrightStaffing beroep doet op onderaannemers, verloopt alle communicatie tussen de Opdrachtgever en de onderaannemers via BrightStaffing, tenzij anders overeengekomen.

20.3 BrightStaffing blijft in alle omstandigheden verantwoordelijk tegenover de Opdrachtgever, volgens de bepalingen van de Overeenkomst, voor alle werk dat is uitgevoerd door de onderaannemers van BrightStaffing, tenzij de onderaannemer uitdrukkelijk, al is het na raadpleging of advies van BrightStaffing, door de Opdrachtgever werd geselecteerd, in welk geval de aansprakelijkheid van BrightStaffing voor de aan de onderaannemer toevertrouwde werkzaamheden, ten aanzien van de Opdrachtgever volledig uitgesloten wordt. In dit laatste geval zal de Opdrachtgever de onderaannemer rechtstreeks moeten aanspreken.

20.4 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Overeenkomst of enig onderdeel ervan over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BrightStaffing, ongeacht de vorm van de overdracht. In ieder geval zal de Opdrachtgever hoofdelijk en solidair aansprakelijk blijven jegens BrightStaffing voor elke verplichting onder of schending van de Overeenkomst.

Artikel 21 Vertegenwoordiging

De Overeenkomst maakt van BrightStaffing geen agent of vertegenwoordiger van Opdrachtgever, die geen enkele autoriteit of macht heeft t.a.v. de eerstgenoemde en diens personeel, en vice versa. Partijen opereren onafhankelijk van elkaar en er is geen band van ondergeschiktheid aanwezig. BrightStaffing treedt niet in de relatie tussen de Opdrachtgever en zijn cliënteel. Hij blijft te allen tijde derde partij.

Artikel 22 Niet-afwerving

22.1 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden rechtstreeks of onrechtstreeks daden van afwerving te stellen ten aanzien van een werknemer, consultant of enige andere persoon werkzaam voor BrightStaffing tijdens de duur van de Overeenkomst en gedurende één (1) jaar na de beëindiging ervan.

22.2 Indien de Opdrachtgever een inbreuk pleegt op de bepalingen van dit Artikel, dan zal zij gehouden zijn een schadevergoeding te betalen aan BrightStaffing forfaitair bepaald op een bedrag dat overeenkomt met een jaar bruto loonkost van de afgeworven persoon, onverminderd het recht van BrightStaffing om een bijkomende schadevergoeding te vorderen indien en in de mate dat zij aantoont dat haar werkelijke schade het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding overstijgt.

Artikel 23 Bijzondere bepalingen bij webhosting

23.1 Opdrachtgever dient minimum één persoon aan te duiden die in het kader van de Overeenkomst zal communiceren met BrightStaffing, beslissingen kan en mag nemen en die inzicht krijgt in de gegevens, rapporten en logs die met de hosting activiteit gepaard gaan. Het is de taak van Opdrachtgever de beschikbaarheid van deze persoon/personen te garanderen en de contactinformatie te allen tijde actueel te houden. Indien de contactpersoon om welke reden dan ook vervangen wordt, dient dit aan BrightStaffing gecommuniceerd te worden.

23.2 Alle data gegenereerd door de systemen die voor Opdrachtgever gehost of gehoused worden in uitvoering van de Overeenkomst (rapporten, log-files, files, etc.) behoren toe aan Opdrachtgever en worden beschouwd als vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 17. Kosten voor het ter beschikking stellen van deze gegevens en toegang ertoe zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de juistheid, kwaliteit, integriteit,
wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en auteursrechten van alle data.

Artikel 24 Geen verklaring van afstand

De niet-uitoefening van enig recht van BrightStaffing kan geenszins worden beschouwd als een afstand van dat recht.

Artikel 25 Kennisgevingen

25.1 Alle in deze Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan BrightStaffing dienen schriftelijk te worden gedaan aan BrightStaffing BV, ter attentie van de financieel verantwoordelijke, Bruggesteenweg 311 bus 2.2, 8830 Hooglede, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of via een koerierdienst. Een dergelijke brief wordt geacht te zijn ontvangen op drie (3) werkdagen na de datum van verzending van de brief.

25.2 Een e-mailbericht naar het volgende e-mailadres: finance@brightstaffing.be is toegestaan op voorwaarde dat een expliciete leesbevestiging is aangevraagd en ontvangen. Een dergelijk e-mailbericht wordt geacht te zijn ontvangen en van
kracht te zijn op datum van de leesbevestiging.

Artikel 26 Bepalingen die het einde van de Overeenkomst
overleven

De bepalingen van de Overeenkomst die naar hun aard en draagwijdte bedoeld zijn om de duur van de Overeenkomst te overleven, waaronder maar niet beperkt tot artikel 17 en artikel 19 zullen ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven.

Artikel 27 Bevoegde rechtbanken – toepasselijk recht

27.1 Partijen zullen steeds trachten enig geschil eerst minnelijk op te lossen. Alle geschillen tussen de Partijen omtrent de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de Overeenkomst, worden beheerst door en dienen te worden beslecht overeenkomstig het Belgisch recht.

27.2 De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge zullen uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van enige geschillen tussen BrightStaffing en de Opdrachtgever.